PANASZKEZELÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk folyamatosan dolgozik azon, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal, igyekszünk minden segítséget megadni Önnek biztosítással kapcsolatos ügyeinek intézéséhez.

Amennyiben minden igyekezetünk ellenére tevékenységünkkel nem elégedett, panaszt kíván tenni, az alábbiak szerint megteheti:

 Szóbeli panasz:

telefonon munkanapokon a  + 36 30 9785 423 telefonszámon.

személyesen a társaságunk székhelyén : 5008  Szolnok Szőlő  utca 2. munkanapokon reggel 8.00-tól délután 13.00-ig.

Írásbeli panasz:

postai úton : 5008 Szolnok Szőlő utca 2.

elektronikus úton : info@brokerbiztositas.hu

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján, a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi

III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.

A panasz kivizsgálása

Szóbeli panasz esetén:

Személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és lehetőség szerint orvosolni.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén biztosítjuk az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és

Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, ha pedig a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek meg kell küldeni. Ebben az estben a panaszra adott indoklással ellátott választ a közlést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas:

 • az ügyfél neve,
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
 • az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön, e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • és amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a személyesen közölt panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása;
 1. Írásbeli panasz esetén:

A panasz benyújtására formanyomtatványon is van lehetőség. Ez az 1.sz mellékletünkben valamint a MNB honlapján is megtalálható (www.mnb.hu). Amennyiben a panasz kivizsgálásához az ügyfélnél rendelkezésre álló további információra, adatra van szükségünk, haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel.

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek. Ebben részletes választ adunk a kifogás teljes körű kivizsgálásának eredményéről, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésünkről, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás okáról.

III. Társaságunk a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

 • neve
 • szerződésszám, ügyfélszám;
 • telefonszáma;
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 • értesítés módja;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
 • panaszos igénye;
 • panasz leírása, oka;
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 • panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás;
 • A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség:

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-40-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu);

Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 061-4899-100, e-mail: pbt@mnb.hu);

bíróság.

Amennyiben a fenti intézményekhez kíván írásbeli panaszt benyújtani, a beadandó fogyasztói kérelmek formanyomtatványainak elektronikus elérhetőségét a két szervezet internetes honlapján, illetvehttp://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok találja meg. Ha a dokumentumok nyomtatására nincs lehetőség, kérésre, díjmentesen postázzuk ügyfelünk részére.

A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését;
 • a panasz benyújtásának időpontját;
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát;
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését;
 • a panasz megválaszolásának időpontját.

A panaszt és az arra adott választ három évig meg őrizzük.

Frissítés dátuma: 2018.07.22.