Szakértőre van szüksége?

Deák József biztosítási igazságügyi szakértő

Miért lesz valaki szakértő?

2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértő tevékenységről, lehetővé tette számomra, hogy igazságügyi szakértői vizsga letétele után bejegyzett szakértőként kirendeléseket és más igazságügyi szakértői megbízásokat vállalhassak. Az elmúlt évek megbízásai igazolták azt a feltételezésemet, hogy létezik a biztosítási szakmának olyan területe, ahol a szakmai tanulmányok mellet elengedhetetlen a hosszú évek alatt megszerezhető szakmai tapasztalat megléte. Ez a terület az ahol összetett biztosítási kérdésekre keressük a választ. A kérdéseket az élet produkálja és a számomra megfogalmazott kérdésekre megpróbálom a legjobb tudásom szerint választ megfogalmazni. /Szolnok 2010. augusztus./
A szakértő feladata

1. § (1)

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás
alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse
a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.
(2) Az igazságügyi szakértő a tevékenységét e törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a
tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni.
2. § (1) Igazságügyi szakértő tevékenységet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az erre feljogosított
a) természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő),
(2) cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság), valamint a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás),
c) e célra létesített igazságügyi szakértő intézmény,
d) igazságügyi szakértő testület,
e) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet)
[a továbbiakban az a)-e) pont e törvény alkalmazásában együtt: szakértő] végezhet.
(2) Az igazságügyi szakértő az igazságügyi szakértő tevékenységet önálló tevékenységként, egyéni
vállalkozóként, társaság vagy vállalkozás tagjaként vagy alkalmazottjaként, illetve e célra létesített
igazságügyi szakértő intézmény nevében végezheti.
(3) Szakértő hiányában a szakértő feladat ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező eseti szakértő
is igénybe vehető. Az eseti szakértő jogaira és kötelezettségeire e törvény rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
(4) Külön jogszabály határozza meg azokat a szakkérdéseket, amelyekre nézve jogszabályban rögzített
feladatkörében eljárva kizárólag meghatározott szervezet adhat szakvéleményt, valamint azokat a
szervezeteket is, amelyek egyes szakterületeken szakvéleményt adhatnak.
(5) A külön jogszabályban meghatározott szervezet kirendelése esetén a szervezet, valamint az annak
nevében eljáró szakértő jogaira és kötelezettségeire e törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

Referencia munkák :

Szakértői munkám, nem csupán az igazságszolgáltatásban történő felkérésekre korlátozódik. Sok éves szakmai tapasztalatom és a szakmai továbbképzések alatt megszerzett ismereteim alapján, különleges biztosítási kérdések megválaszolására is vállalkozom.

Szolnok 2018. Deák József biztosítási igazságügyi szakértő