GYIK

Tartalmazza-e a baleseti adót a kalkulátorunk által számolt díj?
Nem, nem tartalmazza, mert a kalkulátorunk biztosítási díjat számol, az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezi.
 Mi történik a biztosítónak megfizetett adóval?
Amennyiben Ön a baleseti adót és biztosítási díjat a biztosítónak megfizette, abban az esetben nincs további tennivalója az adóval kapcsolatban, a többi a biztosító dolga (adó befizetése és bevallása.)
 Mi történik, ha a GFB szerződő nem fizetné meg a baleseti adót?
Ha a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint – a baleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt – úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. Ebben az esetben a szerződése a baleseti adó elsődlegessége miatt díjhiányossá válik és ha a tartozást felszólítás ellenére sem fizetné meg a biztosítónak, akkor az évforduló előtt megszűnik díjnemfizetéssel.
 Mi a baleseti adó alapja?
Az adó alapja az éves GFB díj, de a normál biztosítási díjnál jóval magasabb fedezetlenségi díj után is meg kell fizetni az adót.
 Hogyan kell megfizetni a baleseti adót?
Az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezte, a GFB szerződő pedig köteles az adó biztosító részére történő megfizetésére. A biztosítónak az adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie a GFB szerződőtől.
 Kinek kell fizetni a baleseti adót?
A baleseti adó alanya minden GFB szerződő személy vagy szervezet.
 Mi az a baleseti adó?
Ez egy 2012-tõl újonnan bevezetett adó (30%, de maximum naponta 83 Ft / gépjármû), amit az egészségügy forrásainak bõvítése érdekében szavazott meg a törvényhozás (2011. évi CIII. törvény (Neta tv.)
 Miért kötelező?
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során az általunk másoknak okozott károkat téríti meg. A biztosítás a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja: a károsult követelése attól függetlenül megtérül, hogy a balesetet okozó gépjármű üzembentartója képes-e vagy hajlandó-e a kártérítést megfizetni; ugyanakkor a biztosítás védi a károkozót is, hiszen a biztosítási díj ellenében a biztosító átvállalja tőle az okozott kár teljes vagy részleges megtérítését.
 Milyen esetekben fizet a biztosító helyett a MABISZ Kártalanítási Számla?
Kártalanítási Számla kezelője, a MABISZ GÉPJÁRMŰ KÁRIRODA áll helyt olyan káresemények esetében, amelyekben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást művelő biztosítók egyike sem kötelezhető – fedezet hiányában – a kár megtérítésére. A biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó gépjárműve által a Magyar Köztársaság területén okozott kár esetén. A károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője akkor is köteles megtéríteni, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták. (A biztosítással nem rendelkező üzembentartótól a Kártalanítási Számla a kártérítés teljes összegét és költségeinek megtérítését követelheti.) Az ismeretlen gépjárművel a Magyar Köztársaság területén okozott személyi sérüléses kár esetén (a kártalanítási kötelezettség nem terjed ki az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, valamint a reklámhordozó eszközökben okozott károkra). A külföldi károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője kizárólag akkor téríti meg, ha a károsult országában magyar állampolgár részére a baleset időpontjában hasonló esetben kártalanítás jár. Ha a Kártalanítási Számla kezelője és a biztosító között, illetőleg az érintett biztosítók között vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni, a kártérítés összegét a Kártalanítási Számla kezelője megelőlegezi, és utólag a károkozó biztosítójával elszámol. Figyelem! A károsult – a kár bekövetkeztétől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a Kártalanítási Számla kezelőjének. Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Kártalanítási Számla kezelőjének fizetési kötelezettsége nem áll fenn.
 Mi a kártörténeti igazolás?
A kártörténeti igazolás, az ügyfél által okozott károkat, valamint az előző szerződés adatait igazolja az új biztosító részére. Tehát, gépjármű biztosítás esetén, a korábbi biztosító kártörténeti igazolásban informálja az új biztosítót az ügyfele által okozott károkról, valamint a korábbi szerződés tartamáról. A kártörténeti igazolás alapul szolgál a Bonus Malus rendszerbe való besoroláshoz. A kártörténeti igazolás beszerzése, évfordulós átkötéskor (2007 évtől) már nem az ügyfél dolga, hanem a biztosítók küldik azt meg egymásnak. Évközi kötésnél az ügyfélnek kell 90 napon belül benyújtania az igazolást, bekérve azt az előző biztosítójától. Ügyelni kell arra, hogy a kiállítást követően az igazolás csak 30 napig érvényes.
 Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom?
Külföldre utazáshoz szükséges úgynevezett nemzetközi zöld kártyát kiváltani, amely igazolja, hogy a gépjármű rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással. Külföldön, igazoltatáskor is kérhetik ezt Öntől. Ezt a zöldkártyát a biztosítója is megküldheti, de az Abakusz Gránit Biztosítási Alkusz Kft. is szívesen kiállítja és postázza Önnek. Igényét jelezheti, e-mailben és telefonon is. A zöldkártya kiállításának feltétele a díjjal rendezett élő kötelező biztosítás.
 Ha új belepő vagyok, akkor kell kérnem A0-ás bonus fokozatról igazolást?
Ha a szerződéskötéskor megtette a nyilatkozatot, miszerint új belépő, nincsen szükség kártörténeti igazolás bemutatására!
 Mire kell figyelni a kötelező felelősség biztosítás online megkötésénél új autó esetén?
Ha a biztosítási szerződést a forgalomba helyezés előtt kötik meg, akkor a rendszám megadása nélkül lehet megkötni a szerződést. Ez esetben az alvázszám azonosítja majd a gépjárművet. Fontos, hogy a rendszámot mielőbb pótolni kell, amelyet elegendő e-mailben megküldeni részünkre a szerződés azonosító adataival együtt!
 Hogyan kell kötelező gépjármű felelősség-biztosítást kötni, ha gépjármű vásárláshoz finanszírozót vett igénybe?
A biztosítás kötési folyamat nem tér el a finanszírozott és a nem finanszírozott gépjárművek esetében.
 Mi a teendőm, ha nem fizettem be kötelező biztosításom díját, és megszűnt a kötelezőm?
Amennyiben a biztosítási szerződése díj-nemfizetés miatt szűnt meg, úgy az adott biztosítási időszakban Ön köteles ugyan ahhoz a biztosítóhoz visszakötni kötelezőjét, ahol az díj-nemfizetéssel megszűnt. Azon időszakra, amíg nem rendelkezett kötelező gépjármű felelősség biztosítással, a biztosító úgynevezett Fedezetlenségi díjat számol majd fel.
 Hogyan tudok biztosítót váltani?
Gépjármű vásárlásakor, illetve évfordulóra történő biztosítóváltás esetén mindenképpen tanácsoljuk, hogy számolja ki, melyik biztosító milyen díjjal kínál szerződést Önnek! A biztosítási szerződést évfordulóra – az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal – írásban fel kell mondani. A biztosítási szerződés megszűnik akkor is, ha az esedékes díjat az Ügyfél nem fizette meg,és csak annál a biztosítónál lehet a szerződést megkötni, ahol az előző díjnemfizetés miatt megszűnt. Természetesen megszűnik a szerződés az érdekviszony megszűnésével (pl. a gépjármű eladása) is.
 Milyen gépjárműre kell felelősség-biztosítást kötni?
Minden gépjárműre, melyet a Kresz annak minősít (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, quad, utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár utánfutó, könnyű pótkocsi, nehéz pótkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, busz, trolibusz, munkagép) , továbbá a pótkocsikra, félpótkocsikra, a forgalmi rendszámmal ellátott lassú járművekre.
 Mi a teendő káresemény esetén?
Ha személyi sérülés is történt, akkor minden esetben értesíteni kell a rendőrséget. Amennyiben a károkozó külföldi állampolgár szintén ajánlatos rendőrt hívni, valamint minden olyan esetben, ahol a felelősség megállapítása nem teljesen egyértelmű. Minden esetben, a másik féllel közösen ki kell tölteni az Európai Baleseti Bejelentőt. Ha nincs kéznél ilyen nyomtatvány, akkor egy üres lap is megteszi, melyen mindkét fél személyes adatait, a baleset körülményeinek részletes leírását (rajz) ill. a gépjárművek adatait kell rögzíteni. Fontos, hogy ha vannak az esetnek tanúi, az ő adataikat is írjuk fel. A vétlen félnek, a károkozó biztosítójánál kell kérni a kárfelmérést. Ha károkozó külföldi, akkor a MABISZ bármelyik tagbiztosítójánál be lehet jelenteni a kárt. Hasznos ilyen esetben feljegyezni a külföldi károkozó felelősségbiztosítójának nevét és a zöldkártyájának számát. A károsult a káreseményt annak bekövetkeztétől számított 30 napon belül, a biztosított (károkozó) 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.
 Hol érvényes a kötelező biztosítás? Mi a felelősség-biztosítás területi hatálya?
Sokan nem tudják ugyan, de a hazánkban megkötött biztosítás egész Európára érvényes, a volt Szovjetunió néhány utódállamát leszámítva.
 Mikortól kell fizetnem a gépjármű kötelező gépjármű felelősség-biztosítás díját?
A rendszeres – havi, negyedéves, féléves, stb. – díjat mindig előre kell fizetni, így az első biztosítási díjat a biztosítási szerződés létrejöttekor, a továbbiakat pedig, a díjfizetéssel fedezett időszak első napjáig kell megfizetni. A biztosítási díj megfizetésére az autóvásárlást követő nap 0. órájától már az új tulajdonos köteles. Ezért új gépjármű esetén a forgalomba helyezéséhez, használt autó vásárlásánál a gépjármű átírásához az új tulajdonosnak (üzembentartónak) már rendelkeznie kell a nevére szóló kötelező gépjármű felelősség-biztosítással, de legalábbis fedezetigazolással.
 A kötelező gépjármű felelősség-biztosítás váltási időszak mettől meddig tart?
A 2013. évi kötelező gépjármű felelősség-biztosítás váltási időszaka 2012. november 1-től 2012. december 31-ig tart. A váltási időszak csak azokra érvényes, akik 2012. december 01. éjfélig bizonyíthatóan eljuttatják írásos felmondásukat a biztosító részre (fax, személyes). Az Abakusz Gránit Biztosítási Alkusz Kft. minden ügyfelének segít a felmondást időben eljuttatni a biztosítóhoz. A részletekről a biztosítás váltási időszakban honlapunkon tájékozódhat. Az új biztosító kiválasztására 2012. december 31-ig van lehetőség.
 Mi igazolja a kötelező biztosítás meglétét közúti ellenőrzésnél?
Forgalmiengedély-köteles gépjármű esetén a biztosítási kötvény (vagy a biztosító által kiállított igazolólap) és a biztosítási díj befizetését igazoló bizonylat együtt igazolja a biztosítás meglétét, ezért ezeket a gépjármű üzembentartójának magánál kell tartania és felszólításra közúti ellenőrzésnél bemutatni.
 Milyen időtartamra lehet gépjármű-felelősségbiztosítást kötni?
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapesetben mindig határozatlan időtartamú. Határozott idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kizárólag E, Z és P betűjelű forgalmi rendszámú gépjárműre köthető, az ideiglenes forgalmi engedély kiállításától számított minimum 1, maximum 12 hónapra.
 Kinek kell a kötelező biztosítást megkötnie? A tulajdonosnak, vagy az üzembentartónak?
Amennyiben az üzembentartó és a tulajdonos eltér egymástól a gépjármű vásárlásakor, csak az üzembentartó lehet a biztosítás szerződője közülük. Természetesen az online biztosítás kötés esetén is kiválasztható, ha a két személy egymástól eltérő. Már élő szerződés esetén, év közbeni üzembentartó változás esetén új kötelező biztosítás szerződést kell kötni. Az internetes felületen a szezrődés kötés okánál kell megjelölni, hogy üzemben tartó változás az ok.
 Mire kell figyelni a kötelező felelősség biztosítás online megkötésénél használta autó esetén?
A kockázatviselés kezdete a biztosításkötést követő nap lehet, azonban ha az adásvétel napja megelőzi a kockázat kezdetet úgy az eltelt időszakra, A0ban, kedvezmények nélkül számított Fedezetlenségi díjat kell fizetni! Ezért azt javasoljuk, hogy előre, a várható adás-vétel napjára kösse meg biztosítását, így már biztosítva lesz az első vezetéskor is! Továbbá, ha mégis később venné meg autóját a tervezettnél, a biztosító a BM nyilvántartásába bejegyzett tulajdonszerzés napjára módosítani fogja a kockázatviselés kezdetét, így Önnek nem kell többet fizetnie akkor sem, ha korábbi dátummal kötötte meg kötelezőjét.
 Ki válthat kötelező gépjármű felelősség-biztosítást?
Kötelező gépjármű felelősség-biztosítást váltani, a váltási időszakban bárkinek lehetősége van, amennyiben a hatályban levő szerződése adott biztosítási időszak végéig díjjal rendezett! Természetesen nem akadály az sem, ha az autó finanszírozott!
 Ha új belepő vagyok, akkor honnan kapok A0-ás bonus fokozatról igazolást?
Ha a szerződéskötéskor megtette a nyilatkozatot, miszerint új belépő, nincsen szükség kártörténeti igazolás bemutatására!
 Faxon küldött felmondás esetén, mennyiben jogosult a biztosító ellenőrizni a küldemény hitelességét?
A nyilatkozat formájának (írásbeliség) kérdésétől meg kell különböztetni az okirat valóságtartalmának és bizonyító erejének (pl. teljes bizonyító erejű magánokirat, egyszerű magánokirat) kérdését. A biztosító a telefax útján tett nyilatkozat valóságtartalmát ugyanúgy jogosult vizsgálni, mint bármely más írásos formában tett nyilatkozat esetében, azonban a telefax üzenet esetén ezen jogosultság azért kaphat nagyobb jelentőséget, mert az ilyen küldési forma esetében a technikai feltételek nagyobb mértékben lehetnek befolyással a valódi ügyfélszándék megítélésére. A telefax üzenet könnyebben manipulálható, gyakran előfordul, hogy a fogadónál nem olvasható teljes egészében, így annak tartalmával kapcsolatban kétség merülhet fel. Ugyanakkor természetesen amennyiben a biztosító nem fogadja el valódinak az ilyen nyilatkozatot, azzal felvállalja az elutasítás valamennyi polgári jogi jogkövetkezményét, így adott esetben akár kártérítési felelősséggel is tartozhat. A biztosítónak mindezekből következően kizárólag abban az esetben áll érdekében vitatni a nyilatkozat valóságtartalmát, ha nyilvánvaló körülmények utalnak arra, illetve alapos okból feltételezhető, hogy a nyilatkozatban foglaltak nem fedik a valóságot, pl. egyértelműen visszadátumozott üzenet érkezik a biztosítóhoz. (Itt szükséges megjegyezni, hogy egyes készülék típusok esetén a küldő oldali készülék dátumának átállításával a fogadó oldali készülék az átállítottnak megfelelő dátumot nyomja az üzenetre.)
 A felmondási nyilatkozatnak milyen elemeket kell tartalmaznia ahhoz, hogy elfogadják?
A rendelet sem a felmondásra, sem a kártörténeti igazolást kérő nyilatkozatra nem ír elő különös tartalmi kellékeket. Formáját tekintve a felmondást a biztosítási szerződésre vonatkozó általános szabályok szerint írásban kell megtenni, amely követelménynek a hatályos rendelkezések szerint megfelel a telefax útján történő üzenetváltás is. A felmondásnak az általános szabályokból következően tartalmaznia kell minden olyan elemet, amelyből az ügyfélszándék kétség kívül megállapítható, így abból ki kell derülnie, hogy ki a szerződő, mely szerződést kívánja felmondani (pl. kötvényszám megjelölése, gépjármű azonosítására szolgáló adatok), illetve mely időpontra szól a felmondás. A kártörténeti igazolást kérő nyilatkozatra ugyanezek mondhatók el azzal, hogy a rendelet szerint a biztosító a szerződés felmondáskor (továbbá érdekmúlás esetén) köteles azt kiadni a szerződő külön kérése nélkül is.
 Miből adódnak a sokszor nagy díjkülönbségek?
Sokan még mindig azt gondolják, hogy a kötelező biztosítás minden biztosítónál azonos díjért vásárolható meg. A piac évekig tartó fokozatos liberalizációja 2001. január 1-re befejeződött. Ennek kapcsán a biztosítók díjajánlatai jelentősen eltérnek egymástól, ezért érdemes a tarifákat alaposan áttanulmányozni. Ebben nyújtunk Önnek segítséget azzal, hogy oldalainkon megismerheti a piac teljes kínálatát és Online meg is kötheti a kiválasztott szerződést.
 Hitelre vásárolt autónál kötelező cascó-t kötni?
A hitelre vásárolt gépjárművek esetén a finanszírozó dönti el, hogy kötelezi-e a vásárlót casco biztosítás megkötésére. Ez ügyben tehát nem a biztosító, hanem a bank, vagy finanszírozó cég dönt. A finanszírozói elvárástól függetlenül a hitelre vett gépjárművek esetében totál-, vagy lopáskár esetén további terhet jelent, hogy a gépjármű elvesztésén kívül a finanszírozónak is ki kell fizetni ilyenkor a felvett hitel összeget. Ezért a casco biztosítás megléte ebben az esetben még nagyobb segítséget jelenthet a családnak. Casco biztosítás kötése esetén is érdemes megvizsgálni a biztosítók díjait, hiszen a díjak között több ezer forintos eltérés is lehetséges.
 Hogyan kell casco biztosítást kötni, ha gépjármű vásárláshoz finanszírozót vett igénybe?
A biztosítás kötési folyamatban, rögtön az elején lehetősége van kiválasztani, hogy a gépjárművet hitelre, részletre, lízingelve, vagy készpénzre vásárolta-e meg. Ezt fontos pontosan kitölteni. A biztosítás kötés végéhez érve, az ajánlati adatok megadásakor szükséges pontosan kitölteni, ki is a finanszírozó, mikor kezdődött a finanszírozási szerződése, illetve, hogy mikor jár le. Ezenkívül szükséges a szerződésének számát is megadni, mivel a bankok szigorúan ellenőrzik a megadott adatokat. A casco biztosítás finanszírozóra való kedvezményesítése a finanszírozó biztosítéka. Káresemény esetén a finanszírozót értesíteni kell a bekövetkezett eseményről. A kárrendezésre jogosult biztosító részére töréskár esetén, a kártérítés felvételéhez engedményező nyilatkozat (meghatalmazás) beszerzésére van szükség, amivel a bank engedélyezi a kár szerviz részére történő kifizetését. (Egyes bankok esetében, limitál kárösszegig nem szükséges a meghatalmazás bekérése. Ezt a kitételt a szerződés tartalmazza). A gépjármű totálkára (gazdasági totálkár vagy lopáskár) esetén a kártérítési összeget a biztosító közvetlenül a kedvezményezett (finanszírozó) részére utalja, aki a szerződés lezárását követően elszámol a gépjármű tulajdonosával (szerződővel).
 Milyen casco biztosítást érdemes kötni, ha használt, régi autót vásároltam?
Minden esetben fontos összehasonlítani a biztosítók által ajánlott casco díjakat. A díjak folyamatosan változnak, így a kedvezmények mértéke is. Ön választhat teljes körű- garanciális autókra javasolt-, törés, lopás és olyan teljes körű casco közül, amelyet már nem garanciális gépjárművekre ajánlunk. Ha már nem márkaszervizben javíttatja használt autóját, akkor érdemes a nem garanciális autókra ajánlott terméktáblázatot megnéznie kalkulátorunkban. Természetesen a döntés az Öné, vagyis a gépjármű használója tudja és ismeri azokat a kockázatokat, amelyeken az autója ki van téve. Ennek megfelelően érdemes választani a fenti lehetőségek közül.
 Gépjárművemmel kárt okoztam, nincs casco biztosításom, mi a teendőm?
Ez esetben sajnos a saját költségen kell a javítást megoldani. Ilyenkor lényeges költségmegtakarítást jelenthetnek a márka-független, kisebb rezsióradíjú szervizek. A Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére lehet, az igényeknek megfelelő szerviz megtalálásában.
 Gépjárművemmel kárt okoztam, van casco biztosításom, mi a teendőm?
Miután a másik fél részére kitölti a „kék-sárga” baleseti bejelentő lapot (ami alapján az okozott kárt a saját felelősségbiztosítója megtéríti), a saját gépjárművében keletkezett kárát a casco biztosítja téríti meg. A kárigény bejelentését a biztosító (területileg illetékes) kárrendezési egységénél, vagy valamelyik szerződött javítópartnerénél személyesen, vagy a biztosító bejelentési csatornáin (e-mail, telefax, call-center, web) elektronikus úton tudja bejelenteni. A szükséges információkkal a Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére van. Igény szerint a CLB Kft. mindkét esetben segít a kárügyintézésben, a rugalmas kárrendezésben.
 Casco biztosítás esetén, mit jelent az önrészesedés?
Az önrész az az összeg, amit kár esetén Önnek kell kifizetnie a kár teljes értékéből. Tehát kár esetén az igazoltan felmerülő – járulékos költségekkel együtt megállapított – kárösszegből, káreseményenként a szerződésben vállalt nagyságú összeget a szerződőnek magának kell viselni. A casco biztosítási konstrukciók zöménél, az önrészesedés két tényezőből tevődik össze. Egyrészt tartalmaz egy százalékos arányt, másrészt egy minimum összeget, amit mindenképpen a biztosítottnak kell vállalni. Példa az önrészesedés számítására: Tegyük fel, hogy az önrész 10%, de minimum 50.000 Ft. Ilyenkor a kárösszeg 10%-a terheli a biztosítottat, de ha ez nem éri el az 50.000 Ft-ot, akkor a “minimum 50.000 Ft” lép érvénybe. Pl: Ha a kárunk 100.000 Ft., akkor ebből a minket terhelő rész 50.000 Ft. (mivel a 10% csak 10.000 Ft.) Pl: Ha a kárunk 600.000 Ft, akkor már a minket terhelő rész 60.000 Ft., mert ilyenkor már a kárösszeg 10%-a meghaladja az 50.000 Ft-ot. Az önrészesedés nagysága természetesen nagyban befolyásolja a biztosítás éves díját. A mai biztosítási piacon számos biztosító kínál különböző önrész variációkat, különböző feltételekkel, díjakkal. A casco biztosítás kiválasztásakor ezért ne csak a fizetendő díjat vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy egy káreseménykor mekkora az az összeg, amit könnyedén ki tudunk fizetni a szerviznek. Nem olcsó az a casco, ami a kár bekövetkeztekor nagy terheket ró ránk! A casco-nál is van Bonus-Malus fokozat? A casco biztosításoknál csak bonus-rendszer működik. A biztosítók kedvezményben részesítik azon ügyfeleiket, akik nem vették igénybe a szerződésből eredő szolgáltatásokat. A biztosítók bonus rendszerei egymástól eltérőek. A biztosítók általában a KGFB-hez hasonlóan 10 fokozatú bonus rendszert alkalmaznak.
 A régi, vagy az új autó casco-ja a drágább?
Általánosságban elmondható, hogy új autókra a biztosítók gyakran adnak akár 20-30% díjkedvezményt is, és ezek a kedvezmények akár egy adott gyártmányon belül sem biztos, hogy minden autótípusra vonatkoznak. A díjkedvezmények meghatározásában nagy szerepe van a kárstatisztikáknak is, ezért előfordulhatnak olyan esetek, hogy az új autóra olcsóbb a casco biztosítás, mint a használt autóra. A gépjármű lopások statisztikájában is kimutatható, hogy vannak bizonyos preferált gépjármű típusok, melyeknek a lopási kockázata sokkal nagyobb, mint pl. azonos gyártmányú, de más típusú, évjáratú, felszereltségű gépjárműveknek. Továbbá szintén elmondható, hogy az emberek az új autójukra sokkal jobban vigyáznak, óvják, mint a több éves használt autójukat, és ennek hatása bizony megmutatkozik a casco díjban is. Mindenesetre, fontos, hogy a casco megkötése előtt online alkusz segítségét igénybe véve, a biztosítók díjait összehasonlítsunk, hiszen komoly eltérések lehetnek.
 Mikor mondható fel a casco biztosítást és hogyan?
Casco esetében nem alkalmaznak malus, azaz büntetőpont rendszert, viszont a kötelezőhöz hasonlóan azon biztosítottakat, akik több éven keresztül kármentesen vezetnek bonus, azaz kármentességi kedvezményben részesítik. A legtöbb esetben egy kármentes év után 5% kedvezmény jár és a kedvezmény maximuma 10 év után 50% lehet, de van olyan biztosító, ahol már három kármentes év után elérhetjük az 50%-ot. A bonus miatti kedvezmény legtöbb esetben beépül a biztosítás díjába, de van, ahol a teljes díjat be kell fizetni, majd évvégén a kármentességi kedvezményt visszautalják. A kötelezőhöz hasonlóan a casco-nál is átvihető egyik biztosítótól a másokhoz a bonus kedvezmény.
 Milyen vagyonvédelemmel lehet casco biztosítást kötni?
A biztosítók által megkövetelt vagyonvédelem függ a gépjármű gyártmányától, értékétől, korától és még jó néhány szempontot lehetne sorolni. Igazán korrekt választ csak konkrét példán keresztül lehet adni, ezért mi azt a gyakorlatot követjük, hogy a vagyonvédelmi követelményekről a megrendelést követően, a szükséges információk birtokában tájékoztatjuk minden ügyfelünket. Milyen gépjárművekre lehet tarifálni a casco kalkulátor segítségével? CASCO kalkulátorunk adatbázisa az 1996-tól gyártott és Magyarországon forgalmazott személy- és kisteher-gépjárműveket, valamint motorkerékpárokat tartalmazza. Ez több, mint 30.000 gépjárművet jelent, és természetesen az adatbázist folyamaton frissítjük az új típusokkal.
 Mikor mondható fel a lakásbiztosítás és hogyan?
Lakásbiztosítást, a biztosítás kötési évfordulót megelőző 30 nappal lehet felmondani és évfordulóval újra, akár másik biztosító társasághoz átkötni.
 Hogyan kell lakásbiztosítást kötni, ha lakás vásárláshoz finanszírozót vett igénybe?
Amennyiben az ingatlan finanszírozó igénybevételével, vagyis a vételér egy része hitelből került kifizetésre, úgy a bank előírja, hogy úgynevezett hitelfedezeti záradék jelenjen meg a lakásbiztosítási szerződésen. A kötés folyamatában nincs eltérés, csak amikor a rendszer felteszi a kérdést, hogy hitelfedezeti záradék szükséges-e, akkor az igent kell kiválasztani. A hitel adatait a biztosító választás után, a személyes adatoknál kell majd rögzíteni. Ennek alapján a biztosító záradékkal látja el a biztosítást, melyről igazolást ad ki. Ilyenkor a biztosító bizonyos összeghatár feletti (150-200.000.- Ft) károknál elsődlegesen a hitelintézet felé fizet a tartozás erejéig és csak a fennmaradó kifizetést teljesíti a lakásbiztosítás szerződőjének.
 Mire jó a lakásbiztosításon belüli felelősségbiztosítás?
A biztosító ebben az esetben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig, Magyarország területi hatállyal megtéríti azon személyi és szerződésen kívüli harmadik személynek okozott dologi károkat, melyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosított tartozik kártérítési felelősséggel. A átvállalt kockázatokról a részletes tájékoztatót a biztosítási feltételekben találja.
 Milyen vagyonvédelem mellett vállalja a biztosító a betöréses lopás kockázatot?
Lakásbiztosítási szerződés megkötésénél a biztosító nem vizsgálja a meglévő vagyonvédelem színvonalát. Ennek oka, hogy mindegyik biztosító lakásbiztosítási feltétele meghatározza, hogy betöréses lopás esetén mekkora kártérítési limitig térít, figyelembe véve a kár időpontjában meglévő és megfelelően üzemeltetett mechanikai és elektronikai védelmet.
 Ki köthet és milyen időtartamra lakásbiztosítást?
Bárki, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó) vagy azt ilyen személy javára köti. A lakásbiztosítási szerződés tartama határozatlan. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de természetesen a szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az érdekviszony már nem áll fenn.
 Milyen összegre biztosítsam lakásomat?
Nagyon fontos kérdés, mivel a biztosítási összeg helytelen meghatározása alulbiztosításhoz és kár esetén aránylagos kártérítéshez vezethet. A biztosítási összeg meghatározásánál nem a piaci, forgalmi hanem az újjáépítési értéket kell meghatároznunk. Lakásbiztosítási kalkulátorunk ebben is segít Önnek. Az épület kivitelének, korának és típusának figyelembevételével a program felajánl egy négyzetméterárat. Ennek és a biztosítani kívánt ingatlan alapterületének szorzata lesz a javasolt épületbiztosítási összeg. A javasolt épületbiztosítási összeg meghatározásánál figyelembe vettük az összes biztosító erre vonatkozó ajánlását. A biztosítók eltekintenek az alulbiztosítás vizsgálatától, amennyiben a szerződés a javasolt négyzetméterár alkalmazásával jött létre. Mivel a felhasznált építőanyagok minősége ma már nagyon sokféle lehet, és ez árban is igen nagy eltérést jelenthet, a javasolt egységártól felfele természetesen el lehet térni.
 Mit kell tennem, ha külföldön megbetegszem?
Haladéktalanul hívja fel az utasbiztosítási kötvényben megadott telefonszámon a biztosítót vagy annak asszisztencia szolgálatát, adja meg nevét, utasbiztosításának kötvényszámát, elérhetőségi telefonszámát. Az asszisztencia szolgálat, a helyzetnek megfelelő és teljes körű felvilágosítást fog nyújtani.
 Mi történik, ha külföldön kórházba kerülök és nem tudok telefonálni?
Az első adandó alkalommal az utas hozzátartozója vagy a kórházban az orvos hívja fel az asszisztencia szolgálatot és jelentse be a káreseményt.
 Ki kell-e fizetnie az utasnak az orvost a helyszínen?
A baleset vagy betegség következtében szükségessé váló kórházi kezelés esetén felmerült költségeket a Biztosító közvetlenül rendezi a kórházzal. Az orvossal vagy kórházzal egyeztetve az asszisztencia szolgálat garanciavállalási nyilatkozatot küld, amelyben nyilatkozik, hogy vállalja a költségeket és közvetlenül az orvosnak vagy a kórháznak kifizeti így a biztosítottat a helyszínen nem terheli költség. Az ezen kívül felmerült egyéb költségeket pl. gyógyszerköltség, a Biztosított fizeti és amikor visszatért, számla ellenében a Biztosító utólag visszatéríti.
 Mi történik, ha az utas nem hívja fel az asszisztencia szolgálatot és a számlával utólag jelentkezik?
A biztosítók szerződési feltételei szerint, amennyiben a Biztosított a biztosítási eseményt azonnal és haladéktalanul nem jelenti be az asszisztencia szolgálat részére és ennek következtében az nem működhet közre a szolgáltatások teljesítésében, úgy a Biztosító a költségeket számla ellenében, és csak limitált, korlátozott mértékben téríti meg. A biztosítók által, erre az estre alkalmazott limitek eltérőek (de jellemzően néhány száz USD között mozognak) a pontos és részletes megfogalmazást a biztosítási szabályzatok tartalmazzák, melyeket elolvashat oldalainkon.
 Lehetséges-e külföldről utasbiztosítást kötni?
Nem. Az utasbiztosítás biztosítottjának Magyarország területén kell lennie a szerződéskötés pillanatában. Ha előbb térek haza, mint ahány napra biztosítást kötöttem, visszakapom-e a díjkülönbözetet? A legtöbb esetben igen (általában 3 eltöltött naptól számítva). Erről a biztosítók utasbiztosítási feltételeiben kaphat részletes információt.
 Milyen dokumentumok szükségesek a kárbejelentéshez?
A következő dokumentumok szükségesek: – Biztosítási kötvény, – Orvosi igazolások, – Jegyzőkönyv balesetbiztosítási káresemény esetén, – Eredeti számlák, – Eredeti gyógyszervásárlási számlák, – Eredeti rendőrségi jegyzőkönyv, – Haláleset esetén halotti anyakönyvi kivonat-
 Hány éves kortól lehet életbiztosítást kötni?
Életbiztosítást általában a biztosított 18 és 70 éves kora között lehet kötni. A maximum lejárata egy életbiztosításnak 75 éves korban történik. Természetesen ez alól kivétel az úgynevezett élethosszig tartó életbiztosítás, hiszen ezek lejárata a halál bekövetkezte.
 Mi történik, ha a kötés után pozitív irányban változik, valamelyik megadott adat (pl: munkabér, iskolai végzettség)
Amennyiben a kötés után változás történik az adatokban (pl.: megváltozik a munkabér, és ez a kiválasztott csomag módosításához vezethet, vagy megváltozik az iskolai végzettség) ebben az esetben ezt egy írásbeli nyilatkozatban a változást igazoló dokumentumokkal együtt küldje be az APRIL címére az évforduló lejárta előtt minimum 30 nappal. A díj újraszámítása minden esetben csak évfordulókor történhet meg.
 Mitől függ a biztosítási összeg?
Ön választja ki a Munkanélküliség esetére szóló havi kifizetés összegét, amely nem lehet nagyobb, mint a nettó jövedelmének a 70%-a (a szerződéskötést megelőző utolsó három bérpapír alapján). A legkisebb választható összeg havi 50 ezer forint, míg a legnagyobb összeg havi 250 ezer forint lehet. A Keresőképtelenség esetére szóló havi kifizetés mindig ennek a fele, a Baleseti Maradandó Egészségkárosodás és a Baleseti Halál esetére pedig ennek a hússzorosa.
 Ki igényelheti a szolgáltatást?
A biztosítást minden 22 és 55 év közötti magyarországi lakóhellyel rendelkező személy megkötheti, aki: • legalább 1 éve folyamatos, legalább heti 30 órás alkalmazásban álló, határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik olyan munkáltatónál, aki Magyarországon van bejegyezve, nem áll a Közeli Hozzátartozójának a tulajdonában, vagy az irányítása alatt , ill. nem jelentett be alkalmazotti létszámcsökkentést. • jelenleg nem áll felmondás vagy próbaidő alatt, nem részesül anyasági támogatásban és nem nyugdíjas. • az utóbbi 3 évben soha nem volt regisztrált munkanélküli, ill. balesetből adódó betegállományban több mint 60 napig, ill. betegségből adódó betegállományban több mint 30 napig. • nem rendelkezik maradandó egészségkárosodással vagy krónikus betegséggel, amellyel kapcsolatban az elmúlt 12 hónapban gyógyászati vagy orvosi kezelést kapott, ill. orvosi vizsgálat alá helyezték. Milyen más választási opciók vannak? Ön választja ki, hogy a Munkanélküliség, illetve a Keresőképtelenség esetére mennyi ideig szeretne havi térítést kapni. Választható 9, illetve 6 hónap. A választásnál vegye figyelembe, hogy • Munkanélküliség esetén a kártérítési időszak megegyezik azzal az időszakkal, amely alatt Ön munkanélküli segélyben részesül (az önrész levonása után) + 60 nap. • Keresőképtelenség esetén pedig azzal az időszakkal, amely alatt Ön igazoltan betegállományban van (az önrész levonása után).
 Milyen időszakra szól a biztosítási szolgáltatás és az felmondható-e?
A Biztosítási fedezet határozatlan időre jön létre, évfordulója pedig a Csatlakozási Nyilatkozat aláírását követő hónap első napja. A Biztosítási szolgáltatás minden biztosítási évforduló előtt 30 nappal felmondható írásban az APRIL részére intézett levéllel.
 Mikortól viseli a Biztosító a kockázatot?
A Biztosító kockázatviselése a Csatlakozási Nyilatkozat aláírásától számítva Munkanélküliség esetén 90 napos vagy 180 napos (kötési opció szerint), Keresőképtelenség esetén 30 napos várakozási idő után veszi kezdetét. A Baleseti Halál, illetve Baleseti Maradandó Egészségkárosodás esetén nincsen várakozási idő.
 Hogyan lehet igényelni a kártérítést?
Biztosítási Esemény bekövetkezése esetén a kitöltött szolgáltatási igénybejelentővel együtt el kell juttatni az APRIL részére az Általános Biztosítási Feltételekben részletezett dokumentumokat. A szolgáltatási igénybejelentőt igényelheti biztosítási tanácsadójától, vagy az APRIL-tól.
 Mire szolgál ez a biztosítás?
A biztosítás az alábbi események esetén nyújt térítést: • Munkanélküliség: amennyiben Ön elveszíti állását a munkáltatója által kezdeményezett rendes felmondás révén, illetve az illetékes Munkaügyi Központ munkanélküliként (álláskeresőként) Önt nyilvántartásba veszi, és Ön álláskeresési járadékban illetve álláskeresési segélyben részesül, akkor a fenti események közül utolsóként bekövetkezett esemény időpontjának a 61. napjától Ön jogosult a havi kártérítési összegre. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a munkaviszonya az alábbi okok egyike miatt szűnik meg, akkor a biztosító nem fizet kártérítést: o közös megegyezés, o munkavállalói felmondás, o munkáltatói rendkívüli felmondás. • Keresőképtelenség: Amennyiben Ön váratlanul megbetegszik, vagy balesetet szenved el, melynek következtében a Keresőképtelenség elbírálására és igazolására jogosult orvos, vagy kórház hitelt érdemlő módon igazoltan, keresőképtelennek minősíti Önt, akkor a 31. naptól Ön jogosult havi kártérítési összegre. • Baleseti Maradandó Egészségkárosodás: Amennyiben Ön egy véletlen baleset folytán 50% mértéket elérő vagy meghaladó Maradandó Egészségkárosodást szenved, a Biztosító egy egyszeri 1 millió forint és 5 millió forint közötti juttatásban részesíti. • Baleseti Halál: Amennyiben Ön egy szerencsétlen baleset folytán életét veszíti, a Biztosító egy egyszeri 1 millió forint és 5 millió forint közötti juttatásban részesíti családját vagy az Ön által megjelölt kedvezményezetteket.
 Már van cascóm, akkor miért van szükségem vételár biztosításra?
A vételár biztosítás is fizethető részletekben, mint a casco és a kötelező biztosítás? Igen, a casco mellé kötött vételár biztosítás díját Ön akár havonta vagy évente is fizetheti. A kötelező biztosítás mellé kötött vételár biztosítás díja negyedéves illetve éves díjfizetési gyakorisággal is választható.
 Nincs casco biztosításom, akkor is köthetek vételár biztosítást?
Igen, ebben az esetben akkor térít a biztosítás, ha Ön kedvezőtlen helyzetbe kerül amiatt, mert önhibáján kívül valaki a közlekedés során összetörte az Ön autóját, amit utána a biztosító totálkárossá nyilvánított. A vétkes fél kötelező biztosítója által megfizetett kártérítést követően a Vételár biztosításból fizetett kártérítés segít abban, hogy Ön egy új gépjárművet vásárolhasson.
 Mit tegyünk közúti baleset esetén?
Ha már megtörténik a baleset, a lehetőséghez képest maradjunk higgadtak. Először is nézzük meg, hogy nem történt-e személyi sérülés (természetesen a saját egészségi állapotunkhoz mérten). Ha csak kisebb mértékű anyagi kár történt, illetve a helyszínen tisztázható a felelősség kérdése, nem szükséges a rendőrség tájékoztatása. Az európai balesti bejelentő lap („kék-sárga”) kitöltésével a baleset körülményei rögzíthetők, amely segítségével a kárrendezés lefolytatható. Amennyiben az anyagi kár jelentős mértékű, illetve a baleset körülményei, és/vagy a felelősség egyértelműen nem tisztázható, minden esetben javasolt rendőri intézkedés kérése. Ez a későbbiekben ugyan az ügyintézés idejét növeli, de az intézkedést követő határozatban foglaltak, tisztázhatják a kárrendezés során felmerülő vitás kérdéseket. Minden esetben célszerű a tanú/k (ha volt ilyen) adatainak rögzítése, illetve a baleseti helyszínről, a gépjárművek helyzetéről fényképfelvételt készíteni. (a mai technikának köszönhetően, akár mobiltelefonnal). Ezek megléte jelentősen gyorsíthatja majd a kárrendezés lefolytatását.
 Mi a teendőnk gépjárműkárral kapcsolatosan, saját hibás kár esetén?
Amennyiben másik gépjárművel ütközünk, a káreseményt 8 napon belül (2010-ben hatályba lépő 2009. évi LXII. törvény alapján 5 napon belül) jelentenünk kell saját felelősségbiztosítónknál, illetve a kárigényt – amennyiben rendelkezünk casco biztosítással – 2 napon belül a casco biztosítónk felé A károkozást a baleseti bejelentő lap személyes leadásával, vagy elektronikus (telefax, e-mail) és postai úton történő megküldésével jelenthetjük biztosítónk felé. Kárigényünket elsősorban a casco biztosító bejelentési csatornáin (levél, telefax, telefon, e-mail, internet), vagy a biztosító szerződött javítópartnereinél tehetjük meg. (de megbízhatjuk a kárügyintézéssel az Abakusz Gránit Biztosítási Alkuszt is)
 Mi a teendőnk, ha közúti baleset során személysérülés történt?
Amennyiben a baleset során személysérülés történt, azonnal hívjunk mentőt (104), majd a mentők megérkezéséig – az egészségi állapotunkhoz mérten, és a sérültek állapotának megfelelően – részesítsük elsősegély-nyújtásban a sérültet/sérülteket, stabilizáljuk az állapotukat. Lehetőség szerint kérjünk segítséget, illetve értesítsük a rendőrséget (107), indokolt esetben a tűzoltóságot (105) is. (A rendőrséget hivatalból a mentők is értesítik.)
 Mi a teendőnk gépjárműkárral kapcsolatosan, idegenhibás kár esetén?
A baleset helyszínén a másik féllel közösen ki kell töltenünk a baleseti bejelentő lapot (ún. kék-sárgát). Törekedni kell a dokumentum teljes körű és pontos kitöltésére, valamint a károkozó részéről a felelősség elismerésének rögzítésére. Az adatok ellenőrzését követően a dokumentum két példányát szét kell választani. Az első (eredeti) példányt tartsuk meg, a második (másodlat) példányt adjuk át a károkozónak. /Ha nincs kéznél a baleseti bejelentő lap, kitölthetünk egy gépjármű kárbejelentő lapot is. Mindkettő hiányában egy tiszta lapra is feljegyezhetjük a károkozó adatait, és nyilatkoztathatjuk a felelősség elismeréséről/ A kárigényünket az eseményt követően 30 napon belül jelenthetjük a károkozó felelősségbiztosítójánál. Fontos tudni: amennyiben a bejelentést az előírt határidőn belül nem tesszük meg, a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeit magunknak kell viselnünk. A kártérítés mértékét befolyásolhatja, illetve a biztosítót mentesítheti a kártérítési kötelezettség alól, amennyiben a késedelem befolyásolja (vagy meghiúsítja) a sérülések műszaki azonosítását.Ha a károkozó külföldi állampolgár volt – a későbbi félreértések elkerülése érdekében – minden esetben hívjunk rendőr. Saját érdekünkben a rendőri intézkedés ellenére, érdemes feljegyezni a károkozó külföldi felelősségbiztosítójának nevét, valamint a biztosítási zöldkártyájának számát és annak érvényességi idejét. A balesetet követően, a káreseményt a MABISZ bármelyik tagbiztosítójánál bejelenthetjük. Amennyiben a külföldi biztosító rendelkezik magyarországi kárrendezési megbízottal/levelező partnerrel, a kárigényünket ehhez a társasághoz kell bejelentenünk.Ha a károkozó gépjármű nem rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítással, a kárigényünket elsődlegesen a casco biztosításunk terhére, illetve annak hiányában, a saját felelősségbiztosítónk felé
  Egészen mostanáig a „nem” az egyik legfontosabb kockázat-elbírálási szempont volt a biztosítási gyakorlatban. A férfiak halálozási kockázata például 70 éves korig több mint duplája a nőkének, és az egészségbiztosítási kockázatok is sok területen hasonló eltérést mutatnak. Ezt figyelembe véve a biztosítók képesek voltak a nőknek kedvezőbb díjú termékeket kínálni, mint a férfiaknak. „Magyarországon a ’nem’, mint kockázat-elbírálási szempont főleg az élet- és személybiztosítások területén, ezen termékek árazásánál tölt be fontos szerepet – húzza alá Paál Zoltán, a Magyar Biztosítók Szövetsége Életbiztosítási Tagozatának elnöke. Helyettesíteni csak olyan, sokkal esetlegesebb, „változékonyabb” tényezőkkel lehetséges, mint a lakóhely, a táplálkozás vagy például a jellemző szabadidős tevékenység. Ezekkel kapcsolatban jóval kevesebb statisztikai adat áll rendelkezésre, és mivel e sajátosságok sokkal inkább a „privát szférába” tartoznak, az ezekre való rákérdezés az ügyfelek egy részénél akár komoly ellenérzéseket is kelthet. A kötelezően előírt uniszex díjak így várhatóan éppen a kisebb kockázatú ügyfeleket fogják a biztosításoktól eltántorítani, vagyis a biztosítási csoportok kockázata nőni fog, ami várhatóan magasabb tartalékképzési kötelezettséget is szükségessé tesz majd. Emellett az átállás jelentős plusz feladatokat is ró a biztosító társaságokra. „Az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelv – a közvélekedéssel ellentétben – nem kifejezetten biztosító-specifikus szabályként született. Sőt, a nyomós szakmai indokokra tekintettel hosszú évekig kivételként lehetővé tette a biztosítók számára, hogy a ’nem’-et továbbra is differenciáló tényezőként alkalmazhassák – magyarázza Lencsés Katalin, a MABISZ Életbiztosítási Tagozatának vezetője. Az Európai Bíróság ezt felülbíráló, 2011-es döntése sem e gyakorlat jogosságát vonta kétségbe, csupán a jogszabály megalkotásának a technikáját kifogásolta. Mégis, bár egyetlen tagország sem akarta, decemberben minden tagországban, így Magyarországon is be kell vezetni az uniszex árazást. Mindez komoly tanulságot kell hogy jelentsen az uniós döntéshozók számára. „Az egyenlő bánásmód elvének ilyen jellegű értelmezése paradox módon a legtöbb biztosítási ágazatban a nőket érinti majd hátrányosan, és a kockázatok és költségek növekedése miatt társadalmi szinten is veszteséget okoz – mutat rá Banyár József, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) elnöki főtanácsadója. – Ezek a negatív hatások azonban eltörpülnek az életkor szerinti differenciálási tilalom esetleges bevezetésének következményei mellett, amelyek egyértelműen a jelenlegi életbiztosítások végét jelentenék az Európai Unióban.” Gépjármű átírása 2013-ban: Az idei évben hozott új rendelkezések alapján jócskán megváltoztak a gépjármű átírás 2013-at érintő feltételei is. Módosítottak az átírási határidőn, mert ezt ma már az adásvételtől számítva 15 nap alatt el kell intézni. Persze legalább ekkora változás az illeték kiszabásának módja és mértéke is. Az átírás határidejét minden -féle képen be kell tartani, mert igaz ugyan, hogy a tulajdonjog bejegyzése a hatóság által biztosan megtörténik, sőt a forgalmi engedélyt is rendelkezésünkre bocsátják, azonban az átírás késedelemmel történő bejelentésekor igen magas büntetést róhatnak ki ránk. Ennek oka, hogy az automatikusan működő rendszer érzékeli és azonnal jelzi a hatóság felé a határidő túllépést. Megéri tehát odafigyelni, mert akár 100 000 forintos mulasztási bírságot is kaphatunk. A gépjármű átírás 2013-ban az ideivel megegyező illetékkel lesz intézhető. Ez azt jelenti, hogy idén és a következő évben is az illeték a gépjármű korától és teljesítményétől függ és már nem köbcentitől, így kevesebb illetéket kell fizetni a kisebb teljesítményű, öregebb gépkocsikra.   Az átírási illeték mellett megfizetendő még az új törzskönyv kiállítási díj 6000.-Ft, új forgalmi engedély kiállítási díj 6000.-Ft, számolni kell az eredetiségvizsgálat díjával, a kötelező biztosítás díjával, valamint nem szabad megfeledkezni a vagyonszerzési illetékről, melynek mértéke személygépjárműveknél 1890 cm3-ig 18ft/cm3 felette 24Ft/cm3, elektromos hajtólánccal ellátott gépjármű esetén minden kilowattóra 400Ft. A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotoros teherautók és vontatók és autóbuszok gépjármű átírás 2013-as költsége úgy számítandó, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral működne és fontos tudni, hogy a kizárólag elektromos hajtómotorral működő gépkocsikra vonatkozóan megmarad a teljes illetékmentesség. Mielőtt hozzáfogunk majd a gépjármű átírás 2013-as bonyolításához, a leglényegesebb lépés a kgfb szerződés megkötése. Amíg ez nincs készen, az autónkkal nem mehetünk ki a közúti forgalomba, mivel az adásvétel lezajlásának pillanatától minden okozott kárért az új tulajdonos felel. A másik nagyon fontos ügyintézni való az eredetiségvizsgálat, mellyel nem is kell megvárni az adásvételt, előtte is el lehet végeztetni, sőt ha lehetőség van rá, ezt így is kell ütemezni, mert ezzel a megoldással elkerülhető és kivédhető sok kellemetlenség. Amint meg van az eredetiségvizsgálat és megkötöttük a kötelezőt, elmehetünk az illetékes okmányirodába és megkezdhetjük az átírás intézését. Ehhez persze szükség van még a személyes iratainkra, valamint a gépkocsi minden okmányára és az adásvételi szerződésre. Amikor cég vásárol autót, a gépjármű átírás 2013-as ügyintézésekor is vagy a cégvezető személyesen intézheti ezt az okmányirodában aláírási címpéldánnyal és három hónapnál nem régebbi cégkivonattal, vagy amennyiben megbízott jár el az ügyben, akkor részére olyan meghatalmazást kell kiállítani, mely cégszerűen aláírásra került és a megbízott be kell mutassa személyes iratait.